RaveMe
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulaminy konkursów

REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe RaveMe”
NA PROFILU @ravemejuliakostera NA INSTAGRAMIE i na TIKTOKU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkursowe RaveMe” (zwanego dalej „Konkursem”) jest RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-241), al. Grunwaldzka 56/113, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001052525, NIP: 9571161959, REGON 526098078
(zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram oraz Tiktoku na profilu
RaveMe dostępnym pod adresem @ravemejuliakostera
4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram/Tiktok ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu RaveMe w serwisie Instagram w
dniu 21 marca 2024 r. i kończy się w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu RaveMe w serwisie Tiktok w
dniu 25 marca 2024 r. i kończy się w dniu 2 kwietnia 2024 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

§3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,
b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ważną zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie ,
c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram/Tiktoku (profil musi być publiczny przed
opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.
§4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona wszystkie poniżej
wskazane zadania:
a) w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie/Tiktoku odpowie na dwa pytania:
1. Jakie produkty pojawią się w sklepie RaveMe w dniu premiery, wymień jakie to konkretnie produkty – do czego będą służyć?
2. W jakim miesiącu oraz roku pojawił się pomysł na stworzenie nowej marki przez Julię Kosterę?
b) oznaczy w komentarzu dwie osoby zachęcając do wzięcia udziału w Konkursie,
c) zaobserwuje profile: @ravemejuliakostera oraz @juliakostera
(„Zadanie konkursowe”).
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących Zadanie konkursowe.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad
uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,
c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także
treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.

§5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie/Tiktoku i/lub profilu RaveMe nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie/Tiktoku oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.

§6

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora (dalej zwaną „Komisją konkursową”).
2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni Uczestnika, który najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi na pytania oraz spełni pozostałe warunki Zadań konkursowych lub będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi, jeśli żadna z odpowiedzi na pytania nie będzie w 100% poprawna. W takim przypadku, Komisja konkursowa ma prawo wybrać Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi oraz spełnił pozostałe warunki Zadań konkursowych, według uznania Organizatora oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.

4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci limitowanej paczki PR, która zawierać będzie po jednym egzemplarzu wszystkich produktów, które ukażą się w dniu premiery
Jest nagroda o łącznej wartości 136,97 (słownie: sto trzydzieści sześć 97/100) złote.
5. Uczestnik konkursu, który otrzyma nagrodę, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie się z podatku dochodowego od nagrody. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania podatkowe Uczestnika związane z otrzymaniem nagrody.
6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.

7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 4 kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu RaveMe na Instagramie/Tiktoku. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram/Tiktok z profilu Organizatora na
Instagramie/Tiktoku RaveMe.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu.
9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki Nagrody w ciągu 30 dni od momentu przekazania danych do wysyłki przez Zwycięzcę Nagrody.
12. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję konkursową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:
„Konkursowe RaveMe” na adres email: [email protected] lub adres
Organizatora: RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: : RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk, email: [email protected].
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
[email protected] lub poprzez wysłanie żądania na adres: : RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 21 marca 2024 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem: https://raveme.pl i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.

Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.


REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe RaveMe 2.0”

NA PROFILU @ravemejuliakostera NA INSTAGRAMIE ORAZ TIKTOKU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkursowe RaveMe” (zwanego dalej „Konkursem”) jest RaveMe Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-241), al. Grunwaldzka 56/113, wpisana
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001052525, NIP: 9571161959, REGON 526098078

(zwana dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram/Tiktok na
profilu RaveMe dostępnym pod adresem @ravemejuliakostera

4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez
serwis Instagram/Tiktok ani z nim związany.

5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a
Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w
związku z organizowaniem Konkursu.

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu RaveMe w serwisie Instagram/Tiktok
w dniu 6 kwietnia 2024 r. i kończy się w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

§3

UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,

b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ważną zgodę
opiekunów prawnych na udział w konkursie ,

c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram/Tiktok (profil musi być publiczny

przed opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych
podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie
Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą
rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we
wspólnym pożyciu.

4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.

§4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona wszystkie poniżej

wskazane zadania:

a) w komentarzu pod postem konkursowym na Instagramie odpowie na dwa pytania:
1. Jakim owocem inspirowała się Julia Kostera wybierając zapach produktów?

2. Jaki kolor będzie motywem przewodnim marki?

b) oznaczy w komentarzu dwie osoby zachęcając do wzięcia udziału w Konkursie,
c) zaobserwuje profile: @ravemejuliakostera oraz @juliakostera

(„Zadanie konkursowe”).

2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących
Zadanie konkursowe.

3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie
trwania Konkursu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:

a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad

uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,

c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także
treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.

6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.


§5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego
Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie
Konkursowe nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub
podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób
i podmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i
informacji niezgodnych z prawdą.

2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie
Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach
eksploatacji - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.

3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie/Tiktoku i/lub profilu RaveMe nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie/Tiktoku oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w
Konkursie.

§6

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora

(dalej zwaną „Komisją konkursową”).

2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i
wyłoni Uczestnika, który najszybciej udzieli poprawnej odpowiedzi na pytania oraz spełni pozostałe
warunki Zadań konkursowych lub będzie najbliżej poprawnej odpowiedzi, jeśli żadna z odpowiedzi na
pytania nie będzie w 100% poprawna. W takim przypadku, Komisja konkursowa ma prawo wybrać
Uczestnika, który był najbliżej poprawnej odpowiedzi oraz spełnił pozostałe warunki Zadań
konkursowych, według uznania Organizatora oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.

4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci limitowanej paczki PR, która
zawierać będzie po jednym egzemplarzu wszystkich produktów, które ukażą się w dniu premiery.
Nagroda jest o łącznej wartości 136,97 (słownie: sto trzydzieści sześć 97/100) złote.
5. Uczestnik konkursu, który otrzyma nagrodę, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe
rozliczenie się z podatku dochodowego od nagrody. Organizator konkursu nie ponosi
odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania podatkowe Uczestnika związane z otrzymaniem
nagrody.

6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.

7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 23
kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu RaveMe na Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram/Tiktok z profilu
Organizatora na Instagramie/Tiktoku RaveMe.

8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7
(siedmiu) dni od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji
niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres
zamieszkania i numer telefonu.

9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak
możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków
wymaganych do ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z
Regulaminem.

11. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki Nagrody w ciągu 30 dni od momentu przekazania danych do
wysyłki przez Zwycięzcę Nagrody.


12. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję
konkursową.

2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem -

Reklamacja:

„Konkursowe RaveMe” na adres email: [email protected] lub adres

Organizatora: RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241
Gdańsk, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres
podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: : RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al.

Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk, email: [email protected].

2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na
udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w
szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia
Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia
należności publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej
Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.

5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC
oraz Google Ireland Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie
informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby
lub podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych
osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane
mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie
zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych,
zatwierdzone przez Komisję Europejską.

7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres
trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także
ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz
prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych
oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje
również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych).

9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
[email protected] lub poprzez wysłanie żądania na adres: : RaveMe Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 4 kwietnia 2024 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie
mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.

Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).

Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod
adresem: https://www.raveme.pl i w siedzibie Organizatora.

Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między
innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego).
Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl.
Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i
przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z
przepisami prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania
Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w
miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie
powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.

Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu

Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.

REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe RaveMe – relacja na story”
NA PROFILU @ravemejuliakostera NA INSTAGRAMIE

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkursowe RaveMe” (zwanego dalej „Konkursem”) jest RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-241), al. Grunwaldzka 56/113, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001052525, NIP: 9571161959, REGON 526098078
(zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Instagram na profilu RaveMe dostępnym pod adresem @ravemejuliakostera
4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Instagram ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicy wyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Instagram z odpowiedzialności mogącej powstać w związku z organizowaniem Konkursu.

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu RaveMe w serwisie Instagram w dniu 12 kwietnia 2024 r. i kończy się w dniu 19 kwietnia 2024 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

§3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,
b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ważną zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie ,
c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Instagram (profil musi być publiczny przed opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.

§4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona następujące
zadanie:
Udostępni na swoim story post konkursowy w sposób oryginalny, pomysłowy i
kreatywny znajdujący się pod linkiem https://www.instagram.com/ravemejuliakostera/p/C5a7_mjsYCT/ dodany w dniu 6 kwietnia 2024,relacja będzie dostępna przez 24h na koncie Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu nie może usunać relacji przed upływem 24h od momentu udostępnienia relacji . Relacja znika automatycznie z konta Uczestnika Konkursu po upływie 24h od dodania relacji.
(„Zadanie konkursowe”).
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących Zadanie konkursowe.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad
uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,
c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także
treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.

§5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie i/lub profilu RaveMe nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.

§6

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora
(dalej zwaną „Komisją konkursową”).
2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadania konkursowego i wyłoni Uczestnika, który udostępnił na swoim story post konkursowy w sposób oryginalny, pomysłowy i
kreatywny według uznania Kosmisji konkursowej oraz spełni pozostałe warunki Zadania konkursowego oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.

4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci limitowanej paczki PR, która zawierać będzie po jednym egzemplarzu wszystkich produktów, które ukażą się w dniu premiery
Jest nagroda o łącznej wartości 136,97 (słownie: sto trzydzieści sześć 97/100) złote.
5. Uczestnik konkursu, który otrzyma nagrodę, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie się z podatku dochodowego od nagrody. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania podatkowe Uczestnika związane z otrzymaniem nagrody.
6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.

7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 22 kwietnia 2024 r. (do godziny 23:59 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu RaveMe na Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Instagram z profilu Organizatora na Instagramie.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu.
9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.
11. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki Nagrody w ciągu 30 dni od momentu przekazania danych do wysyłki przez Zwycięzcę Nagrody.
12. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisję konkursową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:
„Konkursowe RaveMe” na adres email: [email protected] lub adres
Organizatora: RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: : RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk, email: [email protected].
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms Ireland Ltd., Google LLC oraz Google Ireland Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
[email protected] lub poprzez wysłanie żądania na adres: : RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2024 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem: https://www.raveme.pl i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikował Regulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.

Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.

 

 

REGULAMIN KONKURSU
„Konkursowe RaveMe
NA PROFILU @ravemejuliakostera NA TIKTOKU

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem konkursu „Konkursowe RaveMe” (zwanego dalej „Konkursem”) jest RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-241), al. Grunwaldzka 56/113, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001052525, NIP: 9571161959, REGON 526098078
(zwana dalej „Organizatorem”).
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej zwanym
„Regulaminem”), w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Konkurs organizowany jest za pośrednictwem serwisu społecznościowego Tiktok na profilu RaveMe dostępnym pod adresem @ravemejuliakostera
4. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwisTiktok ani z nim związany.
5. Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za przeprowadzenie Konkursu jest Organizator, a Uczestnicywyrażają zgodę na zwolnienie serwisu Tiktok z odpowiedzialności mogącej powstać w związku zorganizowaniem Konkursu.

§2

CZAS TRWANIA KONKURSU

Konkurs rozpoczyna się od momentu jego ogłoszenia na profilu RaveMe w serwisie Tiktok w dniu 20 maja 2024 r. i kończy się w dniu 20 czerwiec 2024 r. o godzinie 23:59 (czasu polskiego).

§3
UCZESTNICY KONKURSU

1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która:
a) zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść,
b) ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ważną zgodę opiekunów prawnych na udział w konkursie ,
c) posiada w trakcie Konkursu publiczny profil w serwisie Tiktok (profil musi być publiczny przed opublikowaniem przez Uczestnika Zadania Konkursowego),
d) wykona zadanie konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
3. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotówbiorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie Organizatora, oraz członkowie najbliższej rodziny wyżej wymienionych osób. Przez osobę najbliższą rozumie się: małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonków, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu.
4. Przystąpienie do Konkursu tj. zgłoszenie Uczestnika do Konkursu na warunkach określonych w
Regulaminie będzie równoznaczne z tym, że Uczestnik zapoznał się z treścią Regulaminu i go
akceptuje.

 §4
ZASADY KONKURSU

1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik w czasie trwania Konkursu wykona wszystkie poniżej

wskazane zadania:

a) Nagraj filmik i wstaw go na swojego Tiktoka, gdzie pokazujesz kosmetyki RaveMe w roli głównej

b) Oznacz profil @ravemejuliakostera

c) Dodaj w opisie hashtag #konkursraveme
(„Zadanie konkursowe”).
2. Uczestnik w trakcie trwania Konkursu może zamieścić dowolną liczbę zgłoszeń stanowiących Zadaniekonkursowe.
3. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie konkursowe w czasie trwania Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieuwzględnienia w Konkursie Zadań
konkursowych, których autor:
a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu albo podejmuje działania, co do których istnieje
uzasadnione podejrzenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu, zasad
uczestnictwa w Konkursie lub obowiązujących przepisów prawa,
b) narusza obowiązujące prawo, w zakresie którego dotyczy Konkurs,
c) użył w Zadaniu konkursowym treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne lub ośmieszające
oraz treści, które naruszają lub mogą naruszyć dobra osobiste lub prawa osób trzecich, a także
treści pornograficzne, propagujące nienawiść na tle rasowym, etnicznym, religijnym lub
dyskryminującym grupy społeczne.

5. Zgłoszenia, które nie spełniają warunków niniejszego Regulaminu nie będą zakwalifikowane do
udziału w Konkursie.
6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zgłoszenia przez
potencjalnego uczestnika Zadania konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie takiego
uczestnika.

§5

PRAWA AUTORSKIE ORAZ ZGODA NA OPUBLIKOWANIE DANYCH

1. Uczestnik przystępując do udziału w Konkursie oświadcza, że przysługują mu do wykonanego ZadaniaKonkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie narusza w żaden sposób jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób lub podmiotów trzecich, w szczególności praw autorskich oraz dóbr osobistych wyżej wymienionych osób i podmiotów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika danych i informacji niezgodnych z prawdą.
2. Jeżeli treść Zadania konkursowego może być uznana jako utwór w rozumieniu przepisów ustawy o
prawie autorskim i prawach pokrewnych, Organizator na podstawie art. 921 § 3 Kodeksu cywilnego
zastrzega w chwili wydania nagrody nabycie niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie ZadaniaKonkursowego, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych na następujących polach eksploatacji - publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieci Internet.
3. Z chwilą zamieszczenia Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez
Organizatora na profilu Organizatora na Instagramie/Tiktokui/lub profilu RaveMe nazwy profilu
Uczestnika na Instagramie/Tiktoku oraz Zadania Konkursowego w celu ogłoszenia Zwycięzcy w Konkursie.

§6

NAGRODY I WYŁONIENIE ZWYCIĘZCÓW

1. Organizator powołał trzyosobową Komisję składającą się z przedstawicieli Organizatora

(dalej zwaną „Komisją konkursową”).
2. Do zadań Komisji konkursowej należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu,
podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji
postanowień Regulaminu oraz wyłonienie Uczestnika, któremu przyznana zostanie nagroda
(„Zwycięzca”). Decyzje Komisji konkursowej są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do
dochodzenia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
3. Komisja konkursowa dokona oceny zamieszczonych przez Uczestników Zadań konkursowych i wyłoni Uczestnika, który wykona filmik, gdzie w głównej roli będą ukazane produkty RaveMe, według uznania Organizatora oraz przyzna 1 (jedną) nagrodę.


4. W ramach Konkursu przyznana zostanie 1 (jedna) nagroda, w postaci paczki,  która  zawierać będzie po jednym egzemplarzu wszystkich produktów, które ukażą się w dniu premiery.

Nagroda jest o łącznej wartości 136,97 (słownie: sto trzydzieści sześć 97/100) złote.
5. Uczestnik konkursu, który otrzyma nagrodę, ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowe rozliczenie się z podatku dochodowego od nagrody. Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zobowiązania podatkowe Uczestnika związane z otrzymaniem nagrody.
6. Zwycięzca Nagrody w Konkursie nie może żądać zastąpienia przyznanej Nagrody ekwiwalentem
pieniężnym lub nagrodą innego rodzaju.

7. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzcy i opublikuje informację o Zwycięzcy najpóźniej do dnia 22 czerwca 2024 r. (do godziny 23:59 czasu polskiego). Informacja o wygranej w Konkursie zostanie
opublikowana na profilu RaveMe na Tiktoku/Instagramie. Ponadto informacja o wygranej w Konkursie
zostanie przesłana Zwycięzcy w wiadomości prywatnej w serwisie Tiktok z profilu Organizatora na Tiktoku RaveMe.
8. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 7 (siedmiu) dni od wysłania przez Organizatora wiadomości prywatnej o wygranej, informacji niezbędnych do przekazania Nagrody, w szczególności: imię i nazwisko, adres email, adres zamieszkania i numer telefonu.
9. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą Nagrody w ciągu 24 (dwudziestu
czterech) godzin po dniu opublikowania wyników Konkursu, roszczenie o wydanie Nagrody wygasa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Zwycięzcy Nagrody, jeśli brak możliwościprzekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niewypełnienia przez Zwycięzcę warunków wymaganych do ich przyznania lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

11. Zastrzegamy sobie prawo do wysyłki Nagrody w ciągu 30 dni od momentu przekazania danych do wysyłki przez Zwycięzcę Nagrody.
12. Fundatorem Nagrody w Konkursie jest Organizator.

§7

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powołał Komisjękonkursową.
2. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem - Reklamacja:
„Konkursowe RaveMe” na adres email: [email protected] lub adres
Organizatora: RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk, związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu
Konkursu.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, wskazanie w reklamacji i na kopercie nazwy
Konkursu, dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie lub drogą mailową na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacja przez Organizatora.

§8

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.
Dane do kontaktu do Organizatora: : RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk, email: [email protected].
2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców i przyznania Nagród, wydania i odbioru Nagród, rozliczenia należności publicznoprawnych. W przypadku złożenia reklamacji w jakiejkolwiek sprawie dotyczącej Konkursu dane osobowe będą przetwarzane także w celu jej rozpatrzenia oraz udzielenia odpowiedzi.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i
przyznania Nagród Zwycięzcom.
5. Dane osobowe Uczestników mogą być udostępnione podmiotom współpracującym oraz podmiotom
przetwarzającym dane na zlecenie Organizatora, świadczącym na jego rzecz określone usługi,
podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Meta Platforms Inc. oraz Meta Platforms IrelandLtd., Google LLC oraz Google Ireland Limited, podmiotom świadczące usługi IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, biurom rachunkowym świadczącym usługi finansowo-księgowe, przy czym takie osoby lub podmiotyprzetwarzają dane osobowe na podstawie umowy, w tym umowy o powierzeniu danych osobowych zawartej z Administratorem, bądź w oparciu o przepisy prawa.

6. W związku z tym, że Administrator korzysta z usług Google i Facebook (w tym Instagram), dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
7. Dane osobowe udostępnione wyłącznie dla potrzeb Konkursu będą przetwarzane przez okres trwania Konkursu oraz okres przedawnienia roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, a także ewentualny okres dochodzenia roszczeń i okres dokonania rozliczeń publicznoprawnych.
8. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Uczestnikowi przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
9. W celu wykonania swoich praw Uczestnik powinien skierować żądania pod adres e-mail:
[email protected] lub poprzez wysłanie żądania na adres: : RaveMe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, al. Grunwaldzka 56/113,80-241 Gdańsk.

§9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje od dnia 20 maja 2024 r. do zakończenia Konkursu z zastrzeżeniem, że w
przypadku ewentualnego postępowania reklamacyjnego po zakończeniu Konkursu zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu.
Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2020, poz. 2094 z późn. zm.).
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowany.
Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora pod adresem:https://www.raveme.pl i w siedzibie Organizatora.
Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich
sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, konsument może się zwrócić do rzecznika konsumenta (miejskiego lub powiatowego). Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.
Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisamiprawa. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie w czasie trwania Konkursu i zobowiązuje się do natychmiastowego opublikowania zmienionego regulaminu w miejscach, w których uprzednio opublikowałRegulamin Konkursu. Zmiany w Regulaminie nie powodują anulowania przyjętych zgłoszeń przed tymi zmianami.

Organizator, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zastrzega sobie prawo do zmiany terminu
Konkursu, jego przerwania, zawieszenia lub odwołania z ważnych przyczyn.

Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium