RaveMe
Koszyk
Zamknij
Kontynuuj zakupy ZAMAWIAM
suma: 0,00 zł
Ulubione produkty
Lista ulubionych jest pusta.

Wybierz coś dla siebie z naszej aktualnej oferty lub zaloguj się, aby przywrócić dodane produkty do listy z poprzedniej sesji.

Szukaj
Menu
Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „RAVE POINTS”

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady funkcjonowania oraz warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym (dalej jako "Program"/"Program Lojalnościowy", organizowanym przez RAVEME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku, pod adresem Al. Grunwaldzka 56/113, 80-241 Gdańsk, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0001052525, NIP 9571161959, REGON 526098078, o kapitale zakładowym w wysokości: 50 000,00 zł (dalej jako "Organizator")
 2. Program jest prowadzony na terytorium Polski.
 3. Program trwa od 30 kwietnia 2024 roku do czasu jego odwołania, z zastrzeżeniem zapisów pkt VI.
 4. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego raveme.pl, dostępnego na stronie Sklepu, a w przypadku sprzeczności pomiędzy zapisami niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu, zastosowanie znajduje niniejszy Regulamin.
 6. W ramach Programu Lojalnościowego, Organizator umożliwia uzyskanie przez Uczestnika, Punktów, które uprawniają Uczestnika do otrzymania zniżek na Towary oferowane w Sklepie internetowym.
 7. Do usług świadczonych przez Organizatora w ramach Programu stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 8. Regulamin jest nieprzerwanie, nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej Sklepu internetowego, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

II. Definicje

 1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Klient – klient w rozumieniu Regulaminu Sklepu;
 3. Kod rabatowy – kod generowany automatycznie podczas składania Zamówienia
 4. Konto – przydzielona danemu użytkownikowi część Sklepu Internetowego;
 5. Punkty – punkty przyznawane Uczestnikom w ramach Programu lojalnościowego, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie;
 6. Regulamin – niniejszy dokument;
 7. Regulamin Sklepu Internetowego – dokument znajdujący się pod następującym linkiem: https://raveme.pl/regulamin
 8. Uczestnik Programu – użytkownik w rozumieniu Regulaminu Sklepu, który przystąpił do Programu lojalnościowego;
 9. Sklep Internetowy – platforma sprzedażowa prowadzona pod następującym adresem strony internetowej: https://raveme.pl/;
 10. Towar – produkt oferowany przez Organizatora do Zakupu w ramach Sklepu Internetowego;
 11. Zakup – zawarcie umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego;
 12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru.

III. Uczestnicy programu

 1. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz spełniła wymogi wskazane w ppkt 2 poniżej.
 2. W celu uczestnictwa w Programie (zawarcia umowy), należy założyć Konto w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu raveme.pl, wyrazić zgodę na przystąpienie do Programu oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.
 3. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 4. Uczestnik może uczestniczyć w Programie tylko raz w jednym czasie.
 5. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 6. Zalecane jest zabezpieczenie loginu i hasła do Konta przed dostępem osób nieuprawnionych. W przypadku podejrzenia zalogowania się do Konta przez osoby nieuprawnione, Uczestnik powinien skontaktować się z Organizatorem, który może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia sprawy.
 7. Uczestnik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania z Programu, Konta oraz Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania z Programu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
  4. korzystania z Programu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  5. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam).
 8. Uczestnik będący Konsumentem, może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje.
 9. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Uczestnik może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się na stronie Sklepu.

 

IV. Punkty

  1. Uczestnik może wykorzystać punkty poprzez wymianę ich na produkt w procesie zamawiania towarów lub usług za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  2. Za wymieniony produkt naliczony zostanie 1 grosz.
  3. Uczestnik uzyskuje Punkty za:
   1. dokonanie Zakupu Towarów prezentowanych przez Organizatora w Sklepie Internetowym – liczba Punktów przyznawana jest na zasadach opisanych w ppkt poniżej;
   2. polubienie/ zaobserwowanie naszego fanpage’u na Facebooku/Instagramie/Tiktoku– 7 Punktów;
   3. dodanie komentarza pod wskazanym postem – 15 Punktów;
   4. dodanie zdjęcia na relacje na Facebooku/Instagramie/Tiktoku – 15 Punktów;
   5. dodane filmiku mówionego na relacje na Facebooku/Instagramie/Tiktoku – 75 Punktów;
   6. Każde wydane 50 zł na Towary w Sklepie – 15 Punktów;
   7. Dodanie opinii – 45 Punktów;
   8. Zapisanie się do newslettera – 30 Punktów;

  W celu otrzymania Punktów, Uczestnik dokonujący działań związanych z Zakupem musi być zalogowany na swoim koncie na stronie internetowej raveme.pl

  Każde zebrane 15 punktów ma wartość 1 zł, które możesz przeznaczyć na wybrane produkty.

  1. Z zastrzeżeniem pkt VI ppkt 2, w przypadku Zakupu Towaru, Uczestnik otrzymuje Punkty w ilości zależnej od kwoty dokonanego przez niego Zakupu. Kwota za dostawę Towaru nie jest wliczana w Punkty. Ilość Punktów przyznawanych w zależności od kwoty dokonanego Zakupu liczona jest w następujący sposób: każde wydane 50 (pięćdziesiąt) złotych za Zakup to 15 (piętnaście) punktów.
  2. W razie gdy po przeliczeniu należnych Punktów, miałyby powstać Punkty niepełne lub Punkty w ułamkach, to liczba Punktów podlega zaokrągleniu w dół – do pełnego Punktu.
  3. Zrealizowane zamówienie to zamówienie opłacone i odebrane przez Klienta.
  4. Naliczanie Punktów następuje niezwłocznie, jednak nie dłużej niż 10 Dni roboczych po wysłaniu i odebraniu zamówienia przez klienta zakupionych Towarów do Uczestnika.
  5. W przypadku, gdy Uczestnik skorzysta z ustawowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, częściowego prawa odstąpienia od umowy sprzedaży lub prawa zwrotu w ramach gwarancji Towaru lub Towarów, oferowanej przez Organizatora, na zasadach opisanych na stronie Sklepu - Punkty naliczone za dany Towar lub Towary, które zostają przez Uczestnika zwrócone w ramach ustawowego prawa odstąpienia od Umowy, częściowego prawa odstąpienia od umowy lub prawa do zwrotu w ramach gwarancji są odejmowane od zebranej puli Punktów, wskazanej na Koncie Uczestnika. Punkty odejmowane są w ciągu 10 Dni roboczych od skutecznego odstąpienia od umowy sprzedaży lub zwrotu w ramach gwarancji.
  6. W przypadku zdobycia Punktów w ramach polubienia fanpage’a Organizatora na Facebooku, zaobserwowania firmowego konta Sklepu na TikToku lub Instagramie, dodania relacji/postu na wybranych mediach społecznościowych czy dodaniu, Punkty przyznawane są niezwłocznie po otrzymaniu dowodu na dokonanie jednego/kilku z wymienionych interakcji, jednak nie później niż w ciągu 10 Dni roboczych od dokonania tych czynności.
  7. Każda dodana opinia musi być zweryfikowana przez zespół RaveMe przed przyznaniem za nią odpowiedniej ilości punktów. Opinia może być wystawiana za zakupione produkty. Możesz wystawić opinię na temat każdego z kupionych przez Ciebie produktów. Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia opinii, która wydaje się być niewiarygodna.
  8. Punkty przyznane na podstawie działań opisanych w ppkt 7 powyżej, mogą zostać cofnięte, jeśli w trakcie Uczestnictwa w Programie lojalnościowym, Uczestnik cofnie polubienie, zaobserwowanie, dodanie relacji przed upływem 24h, udostępnienie, czy usunie opinie, o których mowa w powyższym ppkt.
  9. Informacja o ilości Punktów zgromadzonych przez Uczestnika prezentowana jest w zakładce „dostępne dla mnie” w Sklepie internetowym.
  10. Punkty ważne są przez 12 miesięcy od momentu ich przyznania. Punkty niewykorzystane w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim przepadają. Informacja, o której mowa w niniejszym ppkt wysyłana jest na adres poczty elektronicznej Uczestnika.
  11. Punkty nie podlegają wymianie na pieniądze. Punkty nie są pieniądzem elektronicznym.
  12. Punkty są przyporządkowane do danego Konta Uczestnika i nie ma możliwości ich przenoszenia pomiędzy Kontami.
  13. Organizator ma prawo do organizowania okazjonalnych promocji w ramach Programu lojalnościowego, polegających w szczególności m.in. na przyznaniu większej ilości Punktów przez określony czas. Warunki promocji, o której mowa w zdaniu poprzednim, zostaną każdorazowo podane na stronach internetowych Sklepu.
  14. W przypadku nieopłacenia, nieodebrania lub anulowania zamówienia, otrzymane Punkty zostają anulowane i nie można ich wykorzystać.

V. Wymiana punktów

 1. Uczestnik ma prawo do dokonania zamiany punktów uzyskanych w Programie na wybrane produkty.
 2. Punkty mogą być wymieniane od dnia ich naliczenia i przyznania Uczestnikowi w Koncie. Punkty przyznawane są na zasadach i w czasie opisanym w pkt IV powyżej.
 3. Uczestnik może wymieniać Punkty, zgodnie jedynie podczas dokonywania Zamówienia na Towary w Sklepie Internetowym.
 4. Uczestnik może wymienić przyznane mu Punkty na wybrany towar za kwotę 0,01 zł (jeden grosz), zgodnie z ogólnym przelicznikiem.
 5. Dopuszcza się wykorzystanie w ramach jednego zamówienia dowolnej ilości punktów, z zastrzeżeniem że może to być tylko 1 produkt.
 6. Nabywanie Punktów, o których mowa powyżej, nie łączy się z innymi promocjami czy przyznawanymi zniżkami w Sklepie internetowym.
 7. Wymiana Punktów nie dotyczy Towarów objętych promocjami, łączonych w zestawy, czy których Zakup dokonywany jest z Kodem rabatowym.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik zdecyduje się na odstąpienie od umowy sprzedaży towaru lub usługi, w odniesieniu do której wykorzystał punkty z powołaniem na konsumenckie prawo odstąpienia - punkty nie będą mu zwracane.
 9. Ilość Punktów niezbędnych do możliwości wymiany ich na Produkt dostępne są w zakładce „Dostępne dla mnie” w Sklepie Internetowym, wskazana jest każdorazowo przy opisie każdego Produktu.
 10. Aby otrzymać Nagrodę należy równocześnie złożyć zamówienie na min. 50 złotych.
 11. Klient ponosi koszty dostawy Produktu dostępnego w ramach Katalogu.
 12. Produkty za punkty mogą ulegać zmianom i modyfikacjom, stosownie do potrzeb i możliwości organizatora, a także stosownie do dostępności nagród.
 13. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia zamówionego produktu innym podobnym lub usunięcia produktu z zamówienia.
 14. W przypadku wycofania produktu z katalogu i nie zrealizowania złożonej już dyspozycji wykorzystania punktów, Organizator zwraca punkty na konto Klienta.
 15. W przypadku anulowania zamówienia przez Klienta, Ogranizator zwraca punkty na konto Klienta po uprzednim zgłoszeniu tego faktu przez Klienta. Punkty nie są zwracane automatycznie.
 16. Dane zawarte w katalogu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i służą wyłącznie celom informacyjnym, umożliwiając wybór nagrody.

 

VI. Zakończenie uczestnictwa w Programie Lojalnościowym i zakończenie Programu Lojalnościowego przez organizatora

Uczestnik może w każdej chwili zrezygnować z uczestnictwa w Programie i odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie, składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora, przesyłając oświadczenie na adres e-mail: [email protected] lub usuwając Konto zgodnie z Regulaminem Sklepu.

 1. Z ważnych powodów Organizator może zawiesić lub wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie i rozwiązać umowę. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się udostępnienie Konta osobie nieupoważnionej, nadużycie lub inne naruszenia Regulaminu w tym Regulaminu Sklepu związane z niniejszym Programem lojalnościowym. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie lojalnościowym.
 2. Organizator może zawiesić lub zakończyć Program lojalnościowy. Uczestnik zostanie o tym poinformowany, przynajmniej 7 (siedem) dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu lojalnościowego. Informacja ta zostanie przekazana także na stronie internetowej Sklepu internetowego.
 3. Po rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowym lub w przypadku upływu terminu wypowiedzenia, umowa uczestnictwa w Programie rozwiązuje się. Uczestnik, który zamierza zrezygnować z Programu, powinien uprzednio wykorzystać zgromadzone Punkty.
 4. RaveMe ma prawo do zmiany Regulaminu Programu Lojalnościowego.

VII. Reklamacje

 1. Reklamacje (w szczególności zastrzeżenia dotyczące ilości przyznanych Punktów) należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: RAVE ME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Al. Grunwaldzka 56/113, 80-241 Gdańsk lub na adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu +48 691 801 275.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu czternastu dni od daty jej otrzymania.
 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o rozpatrzeniu reklamacji we wskazanym wyżej terminie w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

VIII. Ochrona danych osobowych

Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji umowy o uczestnictwo w Programie lojalnościowym. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Regulaminem Sklepu internetowego oraz Polityką Prywatności Sklepu internetowego.

IX. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Uczestnik będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. W szczególności Uczestnik może:

 1. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Uczestnikiem, a Organizatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 2. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

X. Postanowienia końcowe

 1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą komunikatów na stronie internetowej Sklepu internetowego lub przesyłane w formie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy, reklamacji oraz zmian w Regulaminie, o których mowa w ppkt 4 poniżej, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Organizatora. O wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany na adres poczty elektronicznej wskazany przez niego w momencie przystąpienia do Programu lojalnościowego, zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian, w stosunku do Uczestników będących Konsumentami, nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia przesłania informacji. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje zakończeniem uczestnictwa w Programie.
Holder do góry
Szablon Shoper Modern 3.0™ od GrowCommerce
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium